24. oktober markeres FN-dagen, og den feires over hele verden. Markering av FN-dagen er en påminnelse om at visjonen om en mer rettferdig, miljøvennlig og fredelig verden ikke er mer enn summen av det alle de 193 medlemslandenes blir enige om. FN-dagen feires 24. oktober hvert år, og er FNs bursdag. Vi feirer det FN har oppnådd etter andre verdenskrig, men også at verdens humanitære kriser løses best gjennom dialog og samarbeid.

FN er avhengig av medlemsstatenes ressurser, og er derfor først og fremst en arena der alle verdens ledere kan samles ved forhandlingsbordet for å diskutere ulike globale konflikter. Over tid har det vært en nedgang i humanitære kriser, og verden er på tross av mange pågående konflikter mer fredeligere enn tidligere.

FN er et felles fredsprosjekt for hele verden. Derfor er FNs fremste oppgave å sikre at det samfunnet vi overleverer til våre barn er i enda bedre tilstand enn det vi overtok fra våre foreldre. For å sikre en slik visjon arbeider FN ut ifra FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmålene er FNs arbeidsprogram for å oppnå fred, menneskerettigheter, likestilling, utrydde fattigdom og bekjempe klimaendringene innen 2030.

Det er vi som er unge i dag som nå skal forme og bestemme vår egen fremtid. Derfor er det naturlig at unge engasjerer seg i internasjonale spørsmål om fred, menneskerettigheter, likestilling, fattigdom, klima og miljø. Er du engasjert i hvordan verden best kan løse slike spørsmål, har du noe til felles med FN.

Her er fem grunner til at du som ung bør markere FN-dagen

1) FNs bærekraftsmål angår oss alle og er verdens felles arbeidsprogram fram mot 2030. Bærekraftsmålene omhandler de unges framtid, så vi må engasjere oss. Vi er den første generasjonen som kan utrydde fattigdom, og den siste som har mulighet til å stoppe klimaendringene. Bærekraftsmålene er løsningen for å få dette til. De bærekraftsmålene er verdens felles plan for innsats, prioritering og finansiering for en bedre og bærekraftig verden. FN legger grunnlaget for en felles utviklingsagenda, mobiliserer ressurser og skaper resultater. For å lykkes med bærekraftsmålene kreves det politisk vilje, samarbeid og at de unge engasjerer seg.

2) Fattigdom – FNs bærekraftsmål om å utrydde fattigdom gjelder for alle land i verden, også de rike land som Norge. Antall barn som vokser opp i lavinntektsfamilier øker og har vært økende de siste årene. I dag er det nærmere 100 000 barn som vokser opp i fattigdom her hjemme. Gjennom bærekraftsmålene har Norge forpliktet seg til å halvere relativ fattigdom nasjonalt, samt utrydde ekstrem fattigdom globalt. Globalt eier åtte rike menn like mye som 3,6 milliarder mennesker til sammen. Det tilsvarer halvparten av verdens fattige. Økende ulikhet bidrar til å svekke mulighetene til å bevege seg oppover i rangstigen, sosial mobilitet som det så fint heter. En økt innsats mot ulikhet i utviklingsland gagner mer enn enkeltmennesker, det bidrar til å løfte både lokalsamfunn og en hel nasjon.

3) Det er 65 millioner mennesker på flukt i verden. Nesten halvparten av disse er barn. Det har ikke vært flere mennesker på flukt i verden siden FN ble oppretter etter andre verdenskrig. Å komme til et nytt land uten å kjenne til språk, kultur og normer setter flyktninger i en ensom og sårbar situasjon. Unge kan gjøre integreringsprosessen lettere for flyktninger som har kommet til Norge. Vær inkluderende, du kan for eksempel markere FN-dagen ved å melde deg inn i en organisasjon.

4) Det er nesten 60 millioner barn som ikke får gå på skole i verden. De mister retten til å ha frihet og muligheter i sitt liv. I land med krig og konflikt mister en hel generasjon muligheten til å gå på skole. Derfor har FNs barnefond (UNICEF) samlet inn over 217 millioner til utdanning i krise gjennom årets TV-aksjon.

5) Parisavtalen forplikter alle verdens land til å lage en plan for hvordan de skal kutte i sine klimautslipp. Unge klimaaktivister over hele verden jobber for å skape et internasjonalt engasjement for å redusere utslippene av klimagasser. De håper at den globale oppvarmingen kan begrenses til 2 grader. På grunn av klimaendringene kommer vi til å oppleve både ekstreme nedbørsmengder og mer tørke. De fattigste og mest sårbare kommer til å bli hardest rammet. I tiårene som kommer må vi derfor ta et felles globalt ansvar å realisere Parisavtalen og nå bærekraftsmålene. Vi unge er avgjørende for å få til dette.

Mer meningsstoff: - Jeg kjenner jeg blir forbanna, fortvilt og motivert

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no