Torsdag kom Europeisk narkotikarapport 2019 fra EUs narkotikabyrå (EMCDDA). Tallene viser at cannabis nå er det stoffet som i EU oftest blir oppgitt av nye klienter eller pasienter som hovedårsaken til at de søker hjelp.

– Dette er urovekkende da cannabistrendene for det meste har vært stabile de siste årene, heter det i rapporten.

Tallene viser at 18 prosent i alderen 15 til 24 år har brukt cannabis det siste året og 9,3 prosent den siste måneden. Det er om lag dobbelt så mange menn som kvinner blant cannabisbrukerne, uansett aldersgrupper.

Deler av et stort cannabisbeslag på 600–700 kilo Kripos gjorde over to uker i 2018 på Østlandet. Foto: Arkiv Cornelius Poppe / NTB scanpix

Samtidig som man nå har økt forståelse for den potensielle helserisikoen cannabisbruk utgjør særlig for de unge, øker bruken nettopp i den gruppa, påpekes det i rapporten. Det er også ting som tyder på at yngre voksne, i aldersgruppa 15 til 24 år, ikke tror cannabisbruk er så farlig.

Lavere i Norge

Ifølge Ola Røed Bilgrei ved Folkehelseinstituttet, som er det norske kontaktpunktet for EMCDDA, er andelen cannabisbrukere blant unge lavere i Norge sammenlignet med mange land i Europa.

– Data fra den europeiske skoleundersøkelsen (ESPAD) viser at andelen ungdom i alderen 15 til 16 år som forbinder cannabisbruk med «stor risiko», har gått ned siden årtusenskiftet. Dette gjelder særlig for regelmessig bruk av cannabis, men også for bruk av og til. Dersom man legger disse dataene til grunn, har det vært en gradvis oppmykning i synet på cannabis blant skoleelever i Norge, sier Bilgrei til NTB.

Varianter av cannabis, beslaglagt av norsk politi. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

Bilgrei sier 989 personer startet rusbehandling i spesialisthelsetjenesten for problemer knyttet til cannabisbruk i Norge i 2017.

– Selv om opioidebrukere utgjør den største andelen av pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, så ser vi at cannabisbrukere utgjør en økende andel av dem som påbegynner slik behandling, sier han.

Mange hypoteser

Totalt i Europa ble 155 000 mennesker i Europa innlagt til narkotikabehandling for problemer knyttet til bruk av cannabis i løpet av 2017.

– Det kan være flere forklaringer på denne økningen. En hypotese er at det er mindre stigma knyttet til å søke behandling for et rusmiddelproblem, slik at flere søker seg til behandling. En annen hypotese er at det generelt er et større fokus på behandling av cannabisproblemer i samfunnet og at det nå eksisterer et reelt tilbud til dem som erfarer et slikt problem, sier Bilgrei.

Marihuana er ikke like utbredt i Norge som hasj. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

Lavere terskel kan altså være årsaken, ikke nødvendigvis at veldig mange flere har problemer enn før.

– En tredje hypotese kan være ulike grader av press eller tvang fra personer rundt dem som søker behandling. Ellers i Europa har det i enkelte land vært praksis å tvinge folk i straffesystemet til å søke behandling. Slik er det ikke i Norge. Imidlertid vet vi at majoriteten av dem som starter et behandlingsløp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling for cannabisproblemer i Norge, er unge. Majoriteten er unge menn i begynnelsen av tjueårene, sier Bilgrei.

Den siste hypotesen er knyttet til observasjoner av økning i styrkegraden i europeiske cannabisbeslag.

– Det kan eventuelt føre til at flere erfarer problemer, sier Bilgrei.