Det har vært en rekke lekkasjer på forhånd, men mandag kom det endelige forslaget til statsbudsjettet for 2019.

Her er punktene som kan påvirke deg som er ung:

Studentboliger

Regjeringen foreslår å støtte til 2 200 nye studentboliger i 2019, noe som tilsvarer nivået fra 2018.

Det er administrerende direktør i Sit, Audhild Kvam, godt fornøyd med.

- Det er veldig bra at det høye antallet boliger blir videreført. Det er en god satsing på studentboliger, og det er også bra at satsene videreføres.

Regjeringen foreslår nemlig å videreføre nivået på tilskuddssatser og kostnadsrammer fra 2018, og vil prisjustere satsene i tråd med forventet prisvekst.

- Hvordan vil dette slå ut i Trondheim?

- Vi kommer til å søke om to prosjekter, ett i Gjøvik og ett i Trondheim. Her vil vi søke om å få gjøre om sentralblokk 1 og 2 på Gløshaugen til studentboliger. I dag er det kontorer i disse byggene, og vi er i dialog med NTNU om å få bygge om, forklarer Kvam.

Studentsamskipnaden søkte også om tilskudd til dette i fjor, uten å få gjennomslag. Den administrerende direktøren har derimot større tro på støtte denne gang.

Psykisk helse

Unge voksne skal slippe å betale egenandel for psykiatrisk hjelp. Unge som har fylt 18 år og opp til 23 år, skal slippe å betale egenandel hos barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP). Det samme gjelder for unge i alderen mellom 18 år og 30 år for behandling ved psykiatriske ungdomsteam (PUT).

– Egenandeler skal ikke være et hinder for at unge skal kunne få hjelp med psykiske helseproblemer, sa Venstres Carl-Erik Grimstad i forrige uke.

Regjeringen foreslår også 50 millioner kroner til å styrke rekrutteringstilskuddet for kommuner som ansetter psykolog. Midlene inngår i den kommende Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse.

Utdanningsstøtte

Regjeringen foreslår å fortsette opptrappingen mot elleve måneders studiestøtte. Dette vil gi heltidsstudenter i høyere utdanning og fagskoleutdanning støtte fra Lånekassen i ti måneder og tre uker i undervisningsåret 2018–2019.

Regjeringen foreslår også en endring i ordningen med omgjøring av lån til stipend som skal gi studentene i høyere utdanning sterkere insentiv til å gjennom­føre hele grader. Studenter må fullføre en grad for å få omgjort 40 prosent av lånet til stipend, foreslår regjeringen. Hvis ikke vil de miste 15 prosent av stipendet, under omgjøring av lån til stipend.

Sukkeravgiften

Den omstridte økningen av sukkeravgiften reverseres. Økningen, som ble innført 1. januar 2018, førte til enda større prisforskjeller mellom norske og utenlandske sukkerholdige varer. I tillegg første det til merkelige utslag mellom varegrupper, der noen er ilagt sukkeravgift, mens andre ikke.

BSU

Det foreslås at beløpene i BSU-ordningen (boligsparing for ungdom) holdes uendret. Maksimalt årlig sparebeløp er 25 000 kroner og maksimalt samlet sparebeløp er 300 000 kroner.

Tobakk, drivstoff og alkohol

Regjeringen foreslår å øke avgiftene på tobakk, drivstoff og alkohol. Avgiften på snus øker mest.

Avgiften på snus og skråtobakk øker fra 105 kroner til 107 kroner, en økning på 1,9 prosent fra dagens nivå. Avgiften på sigaretter, sigarer og røyketobakk økes med 1,5 prosent.

Regjeringen vil også øke avgiften på brennevin med 1,5 prosent. Avgiften på vin og øl foreslås økt med 1,4 prosent.

Veibrukssavgiftene på drivstoff foreslås også økt. Avgiften på bensin økes med 1,5 prosent, mens avgiften på diesel økes med 1,6 prosent. De fleste prisene økes i tråd med prisveksten.

«Blogg-politi»

Regjeringen gir Forbrukertilsynet en økning på seks millioner kroner, som blant annet er øremerket oppfølging av bloggere og influensere som bryter markedsføringsloven.

Det innebærer også økt tilsyn med reklame på sosiale medier og blogger som barn og unge er særlig eksponert for. Det overordnede målet med styrkingen er å få aktørene til å respektere at lover og regler som verner forbrukere også gjelder på det digitale området.

– Vi trenger rett og slett å styrke blogg-politiet, har barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) tidligere sagt til MinMote.

Moms og avgifter for netthandel

Om du er blant dem som handler mye på nett, kan du merke deg at fritaket for moms og avgifter for import av varer under 350 kroner beholdes i statsbudsjettet.

Frikortgrensen

Regjeringen foreslår at frikortgrensen for skattekort holdes uendret på 55 000 kroner.

Høyere utdanning

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning med 25 millioner kroner. Arenaen skal lyse ut midler til prosjekter og ordninger som skal bidra til at studentene lærer mer og bedre.

Tiltaket er en del av opptrappingsplanen for kvalitet i høyere utdanning i den reviderte langtidsplanen. Deler av opptrappingsplanen skal brukes til å bygge opp den nasjonale arenaen over flere år.

Likestilling i utdanning

Regjeringen foreslår 2 millioner kroner til tiltak som bidrar til jevnere kjønnsbalanse i utdanningsløpene, og vil prioritere rekruttering av menn til grunnskole- og barnehagelærerutdanningen og til utdanning innenfor helse- og omsorgssektoren.

Praksis i helse- og sosialfagutdanningene

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til en pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialfagutdanningene.

Pilotordningen skal høste erfaringer om hvordan kommunal praksis bør organiseres og finansieres for å etablere flere gode praksisplasser. Erfaringene vil også styrke utdanningene og gi økt rekruttering til de kommunale helse- og velferdstjenestene.

Yrkesfag