Tilsynet anbefaler Finansdepartementet å skjerpe boliglånsforskriften ytterligere, blant annet ved å senke grensen for maksimal gjeldsgrad fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt. Det kommer fram i Finanstilsynets evaluering av forskriften, som ble innført for å forhindre at husholdningenes gjeld blir uforsvarlig høy.

Forskriften stiller også krav til 15 prosents egenandel når boligkjøp skal delfinansieres med lån. For sekundærboliger i Oslo er egenkapitalkravet satt til 40 prosent i et forsøk på å begrense omfanget av boligspekulasjon.

– Høy og økende gjeld i husholdningene øker risikoen for finansiell ustabilitet. Husholdningenes gjeld vokser fortsatt raskere enn inntektene, og nye boliglån gis i stor grad til husholdninger med høy gjeldsgrad. Finanstilsynets boliglånsundersøkelser viser at både låntakernes gjennomsnittlige gjeldsgrad og andelen lån som ligger tett opp til grensene i forskriften, øker, skriver Finanstilsynet i sin vurdering.

– Reduserer risiko

Finanstilsynet foreslår også at bankenes såkalte fleksibilitetskvote reduseres fra 10 til 5 prosent. Denne forskriften åpner for at bankene kan gi en viss andel lån som ikke oppfyller alle kravene i forskriften.

– Dette vil redusere risikoen for at sårbare husholdninger tar opp lån som de senere ikke er i stand til å betjene, skriver tilsynet, som også har hentet inn Norges Banks vurderinger av forskriften og hvilken effekt den har hatt.

Innstrammingene foreslås iverksatt fra 1. januar 2020. Finanstilsynet foreslår ingen opphørsdato i en ny forskrift, men ønsker at den skal gjelde på ubestemt tid, slik også Norges Bank har tatt til orde for.

Sentralbanken fornøyd

Norges Banks vurdering er at dagens forskrift har fungert etter hensikten, og at utviklingen ikke tilsier vesentlige endringer i kravene. Men sentralbanken mener kravene i forskriften bør være de samme over hele landet, og at krav til utlånspraksis bør anses som et varig, strukturelt tiltak, poengterer Finansdepartementet i en pressemelding.

– Jeg merker meg at Finanstilsynets og Norges Banks analyser viser at boliglånsforskriften har virket etter hensikten. Vi har ikke tatt stilling til de konkrete forslagene og vil vurdere både Finanstilsynets forslag og innspillene som kommer i høringen, før vi eventuelt endrer eller viderefører den gjeldende boliglånsforskriften, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Finanstilsynets forslag ble sendt ut på høring tirsdag. Høringsfristen er 22. oktober.