Saken oppdateres fortløpende.

Millioner og milliarder - det er ikke så lett å forstå alt som sies, gjerne enda vanskeligere å forstå hva det betyr for din egen økonomi.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) la onsdag fram et forslag til hvordan budsjettet til Norge vil se ut neste år.

Dette er noen av de viktigste punktene for deg som er ung, og hva det betyr for din lommebok:

Avgift på lettbrus

En person som drikker 45 liter sukkerfri brus i året vil få 61 kroner mer å rutte med til neste år med regjeringens foreslåtte avgiftskutt på 27,6 prosent, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl til NTB.

Lettbrus blir litt billigere. Foto: Berit Roald

Forbrukerøkonomen i DNB har regnet litt på hva det egentlig innebærer om regjeringen får gjennom forslaget om å senke avgiften på lettbrus med 30 prosent i forslaget til neste års statsbudsjett.

– For dem som har et høyt forbruk vil de jo spare noe. 1,5 liter lettbrus koster rundt 32 kroner i dagligvarebutikk i dag og vil bli 2–3 kroner billigere, legger hun til.

Kosmetisk kirurgi blir dyrere

Regjeringen foreslår at kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling skal ilegges en merverdiavgift på 25 prosent.

– På lik linje med andre varer og tjenester i samfunnet, bør det være merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling som er medisinsk begrunnet og som finansieres helt eller delvis av det offentlige, skal fortsatt være unntatt fra merverdiavgift. Dette vil også gjelde på tannhelseområdet hvor kirurgi og kosmetisk behandling som er medisinsk begrunnet vil være unntatt.

Kosmetisk og alternativ behandling kan bli dyrere. Foto: Illustrasjons Jacquelyn Martin

BSU mindre gunstig for deg som eier

Regjeringen vil at personer som allerede eier en bolig ikke lenger skal få fradrag i skatt gjennom sparing i BSU. Dette omfatter også tilfeller hvor man eier en del av en bolig. Selger man boligen uten å kjøpe en ny, vil man kunne spare med fradrag igjen.

– Høyere årlig sparebeløp vil gjøre det lettere å utnytte rammen for samlet sparing før man kjøper bolig, påpeker finansminister Jan Tore Sanner (H).

Regjeringen foreslår derfor at maksimalt årlig sparebeløp i BSU økes fra 25 000 kroner til 27 500 kroner.

Studentliv: Nye boliger og støtte for deltidsstudenter

Regjeringen foreslår...

 • Studentboliger: Å gi tilskudd til 1 650 nye studentboliger i 2021. Vi reduserer antallet planlagte studentboliger noe fordi tallet på søknader til nye studentboliger har gått ned de siste tre årene.

Norsk studentorganisasjon (NSO) reagerer sterkt på forslaget.

- Hvert år ser vi tusenvis av studenter i boligkø etter studiestart. Regjeringen sier at de satser på kunnskap samttidig som de legger opp til at studentene ikke har et sted å bo mens de studerer, sier NSO-leder Andreas Trohjell.

 • Studentsamskipnader: Å bevilge til sammen 104,8 millioner kroner til studentsamskipnadene. Det er en økning på 20 millioner kroner fra året før.

 • Studiestøtte: Å endre åtteårsregelen i Lånekassen slik at personer som tar utdanning på deltid, kan få støtte til å ta like mye utdanning som studenter som studerer på heltid.

Antallet planlagte studentboliger reduseres noe fordi tallet på søknader til nye studentboliger har gått ned de siste tre årene. Foto: Marianne Tønset

Kollektivtrafikk

I 2021 er det satt av følgende statlige bidrag til byvekstavtale for Trondheimsområdet:

 • Om lag 10 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei. Midlene brukes til forberedende arbeider og mulig anleggsstart for utbyggingen av hovedsykkelvei på rv. 706 mellom Nyhavna og Rotvoll, på delstrekningen Falkenborg–Strandveien.

 • Om lag 264 millioner kroner i belønningsmidler som blant annet skal brukes til drift av kollektivtrafikk, sykkeltiltak på fylkesvei og kommunal vei, informasjonsarbeid og mobilitetsrådgivning.

 • Om lag 52 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk som blant annet skal brukes til takstreduksjon for å få en overgang fra bil til kollektivtransport på jobbreiser, for å øke passasjerbelegget i lavtrafikkperioder og for å få flere fritidsreiser over på kollektivtransport.

 • Om lag 140 millioner kroner til utbyggingen av Metrobussen i Trondheim der staten dekker 50 prosent av kostnadene.

Om lag 52 millioner kroner går til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk Foto: Marianne Tønset

Øker frikortgrensa

Regjeringen vil øke frikortgrensen fra 55 000 kroner i 2020 til 60 000 kroner i 2021.

Utdanning

Regjeringen foreslår...

 • Å bevilge 178,6 millioner kroner til videreføring av 1 600 studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning. Av disse ble 1 500 opprettet våren 2020 i forbindelse med pandemien. I tillegg kommer anslåtte utgifter til utdanningsstøtte på 52,7 millioner kroner.

 • Å bevilge 37,8 millioner kroner til om lag 500 nye studieplasser ved Industrifagskolen. Inkludert utdanningsstøtte blir det til sammen 50 millioner kroner i bevilgning til Industrifagskolen.

 • Å bevilge 139,1 millioner kroner i 2021 til arbeidet med en ny fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell ved Norges brannskole i Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 45,7 millioner kroner til fleksible utdanningstilbud gjennom Diku, slik at ordningen økes til om lag 97 millioner kroner. Ordningen gjør høyere utdanning, inkludert videreutdanninger, tilgjengelig også for folk i arbeid som ikke kan flytte til studiestedet.

 • Å øke bevilgningene til universitet og høyskoler som tilbyr grunnskole-lærerutdanning med 89,1 millioner kroner. Bakgrunnen er at studentene som ble tatt opp til den nye femårige grunnskolelærerutdanningen i 2017, vil starte på det femte året av utdanningen høsten 2021.

 • Å bevilge 338,1 millioner kroner til videreføring av 250 rekrutteringsstillinger ved universiteter og høyskoler, som ble tildelt våren 2020.

 • Å bevilge 753,4 millioner kroner til 5 000 nye studieplasser ved universiteter og høyskoler. Av disse er 4 000 en del av Utdanningsløftet 2020, mens de øvrige er en opptrapping av tidligere tildelinger fra 2016-20. I tillegg kommer anslåtte utgifter til utdanningsstøtte på om lag 231 millioner kroner.

 • Å bevilge 20 millioner kroner til desentraliserte studieplasser for å sikre tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft i distriktskommuner. Bevilgningen videreføres fra revidert nasjonalbudsjett for 2020.

Dataspill

Regjeringen ønsker å trappe opp satsingen på dataspill med 5 millioner kroner i 2021. Bevilgningen skal blant annet gå til utvikling av dataspill og formidling av dataspill, inkludert datatreff og andre typer spillarrangement. Midlene skal også gå til oppstart av Dataspillsenteret – norsk senter for spillutvikling.

Regjeringen ønsker å trappe opp satsingen på dataspill. Foto: Shutterstock

Alarmtelefonen for barn og unge

Regjeringen vil bevilge 8 millioner kroner til Alarmtelefonen for barn og unge for å opprettholde en døgnåpen telefontjeneste og chattetjeneste i 2021.

Under koronapandemien har det vært en markant økning i antall henvendelser til Alarmtelefonen. Tilbudet ble utvidet med en døgnåpen telefontjeneste og en chattetjeneste i revidert budsjett for 2020.

Barne- og ungdomskultur

Regjeringen foreslår 15,7 millioner kroner i økt bevilgning til barne- og ungdomskultur, fordelt på følgende tiltak:

 • Styrke Den kulturelle skolesekken (DKS) med 4 millioner kroner for å stimulere til mer nyproduksjon i DKS-ordningen.

 • 4 millioner kroner til et pilotprosjekt for å integrere barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging.

 • 4 millioner kroner til digitale satsinger på barne- og ungdomskulturfeltet.

 • 1 million kroner til oppstart av arbeidet med en nasjonal strategi for barn og medier. Arbeidet vil bli ledet av Medietilsynet.

 • 2,7 millioner kroner til ulike virksomheter som har søkt om midler til målrettede barne- og ungdomstiltak.

Barnevern – ettervern for ungdom

Regjeringen foreslår å bevilge 24 millioner kroner til kommunene, slik at retten til ettervern i barnevernet kan utvides fra 23 til 25 år fra1. januar 2021. Utvidelsen vil gjøre det mulig for unge å få hjelp fra barnevernet lenger inn i voksenlivet.

Digitale tjenester for barn og unge

Regjeringen vil omdisponere 35 millioner kroner av tilskuddet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, for å legge til rette for drift og utvikling av digitale tjenester for barn og unge. Digitalisering og økt digital tilgjengelighet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal prioriteres.

FACT ung

Regjerningen foreslår å styrke Helsedirektoratets pilotprosjekt FACT ung ved å øke bevilgningen med 5 millioner kroner. Midlene skal også gå til evaluering av prosjektet. FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling. FACT-modellen er utviklet gjennom praktisk erfaring med ACT-modellen, som er en modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. FACT ung skal gi tverrfaglig og poliklinisk oppfølging og behandling for barn og unge med sammensatte og langvarige behov. Bevilgningen er en del av Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024).

Nytt Campus NTNU

Regjeringen foreslår å bevilge 137 millioner kroner til prosjektet Nytt Campus NTNU.

Regjeringen foreslår å bevilge 137 millioner kroner til prosjektet Nytt Campus NTNU. Foto: Morten Antonsen

Naturalytelser

Regjeringen foreslår å øke beløpsgrensen for skattefrie gaver i arbeidsforhold fra 2 000 kroner til 5 000 kroner i året i 2021.

Regjeringen foreslår også å innføre skattefritak for influensavaksine og ev. fremtidige pandemivaksiner finansiert av arbeidsgiver fra 2021.

Skattedirektoratets veiledning til regelverket vil bli justert for å gjøre innrapportering og verdsetting enklere for næringslivet.

Klimasats

Regjeringen er opptatt av å styrke det lokale og regionale klimaarbeidet, og foreslår å videreføre tilskuddsordningen Klimasats i 2021 med en ramme for nye tilsagn på 100 millioner kroner.

Tilskuddsordningen Klimasats støtter prosjekter som bidrar til reduksjon i utslipp av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Kvinnehelse og kjønnsperspektivet

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til mer forskning på kvinners helse og kjønnsperspektivet, og for å få mer kunnskap om eldre kvinners helse, om minoritetskvinners og unge kvinners psykiske helse, og om sykdommer som primært rammer kvinner.

Rask psykisk helsehjelp

Regjeringen foreslår...

 • Å legge om tilskuddsordningen for Rask psykisk helsehjelp for å legge til rette for at kommuner etablerer ordningen. Omleggingen skal skje gradvis, og for 2021 foreslår regjeringen å omprioritere 10 millioner kroner i budsjettet for å øke kapasiteten i opplærings- og utdanningspakken for Rask psykisk helsehjelp til dette formålet.

 • Å bevilge 20 millioner kroner til tiltak i ny handlingsplan for forebygging av selvmord, som regjeringen la frem 10. september. Mental helses hjelpetelefon og Kirkens SOS ble styrket med til sammen 10 millioner kroner i revidert budsjett for 2020, og styrkingen foreslås videreført i 2021.

Talenter – satsing

Regjeringen vil styrke arbeidet med talentutvikling, blant annet for å øke mangfoldet i rekrutteringen til kunst- og kulturlivet. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til talentsatsing med 29 millioner kroner,Satsingen innebærer at tilskuddet til Talent Norge økes med totalt 14 millioner kroner, og en økning på 15 millioner kroner til Norsk filminstitutts arbeid med talentutvikling.

Oppheve arveavgift for dødsfall før 2014

Regjeringen foreslår å oppheve arveavgiften på arv for dødsfall før 2014.