– På sosiale medier er det lett å bli utsatt for mobbing, forteller tre elever ved St. Olav videregående skole i Stavanger.

Hanne Austlid er sosial medieansvarlig i elevrådet. Hun forteller at følelsen av at det er mindre personlig, kanskje gjør det lettere å mobbe.

– Det finnes sosiale medier hvor du kan være anonym hvis du vil. Det er en av tingene som gjør det lettere for folk å gjemme seg bak skjermen, sier hun.

Ny studie

Ida Risanger Sjursø, førsteamanuensis ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora på Universitetet i Stavanger, har skrevet doktorgraden «Traditional and cyber victimization: Emotional problems and perceived teacher support».

Avhandlingen består av en studie hvor over 3000 unge er med. Hun har også intervjuet unge mellom 12–18 år. Hun har blant annet forsket på konsekvensene ved digital mobbing. Resultatet viser flere ting.

  • Større symptomer på angst

  • Den som blir digitalt mobbet vet aldri når det treffer

  • En god lærer er viktig i forebygging av mobbing

  • De som blir mobbet digitalt, er også ofte utsatt for tradisjonell mobbing

Flere blir mobbet digitalt

Elevundersøkelsen fra 2020 viser at 5,8 prosent av de spurte elevene blir mobbet. Et tall som er lavere enn året før.

Men den digitale mobbingen er økende. 2,2 prosent av elevene blir mobbet digitalt. Litt høyere enn i fjor.

– Det å bli utsatt for digital mobbing ser ut til å ha en sterkere sammenheng med symptomer på angst enn det å bli utsatt for det man kan kalle for tradisjonell mobbing, sier Sjursø.

– Det er ingen frisone for dem som blir mobbet på sosiale medier, fordi frykten er der hele tiden.

Ida Risanger Sjursø, førsteamanuensis ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora på Universitetet i Stavanger, har skrevet doktorgraden «Traditional and cyber victimization: Emotional problems and perceived teacher support». Foto: Jeanette Larsen

«Hardt språk»

De tre elevene forteller at det noen ganger kan være litt hardt språk på sosiale medier.

– Det kan være vanskelig å tyde det som blir sagt, når du ikke har kroppsspråk og ser personen du snakker med, sier Austlid.

Med koronasituasjonen har det vært mindre personlig kontakt, og det har skolen også hatt fokus på.

– Det har vært en annen type kommunikasjon det siste året. Vi har også hatt fokus på mobbing i forbindelse med korona, sier Hanne Andersen, som er i elevrådet på St. Olav.

Gode lærere er avgjørende

Det å ha en god lærer er også viktig i å forebygge og slå ned på mobbing, ifølge Sjursø.

– Det er viktig med tydelig og god klasseledelse for å forebygge mobbing og den typen lærerstil som forskning finner er mest gunstig i dette arbeidet omtales som den autoritative læreren – en tydelig og omsorgsfull lærer, forteller hun.

Det er ikke alle lærere som er autoritative, men det er noe som kan læres.

– Det å være en autoritativ lærer er ikke nødvendigvis en enkel oppgave. Selv om det i dag er en lærerstil som undervises om på lærerutdanningen, er ikke alle lærere autoritative. Her trengs det tid til både øving og veiledning, sier Sjursø

Elever kan også ta opp mobbesaker

Luca Krijger som går på 3. klasse på St. Olav VGS, forteller at de bruker klassens time til å løse problemer som disse.

– Vi hadde en episode siste år, hvor det var en som følte seg mobbet. Personen selv tok tak i problemet i klassens time, og fikk det løst sammen med læreren, sier han.

– Det var ikke læreren som satte agendaen den gangen, men andre ganger er det viktig at læreren er sentral, sier han.

Luca Krijger, Hanne Andersen og Hanne Austlid opplever at samarbeidet mellom lærerne og elevene på St. Olav VGS, har et godt samarbeide om mobbing. Foto: Jarle Aasland

Fokus på mobbing

På St. Olav er det ikke rapportert mye mobbing, men det er noe skolen likevel har fokus på. I elevrådet har de en kommisjon som tar seg av trivsel og mobbing ved de fleste arrangementer.

– I elevrådet tar vi opp mobbing jevnlig. Det er lav terskel for å si fra, og det er noe som vi prøver å holde fast i, sier Andersen

De har også god dialog mellom lærere og elever.

– Lærerne er gode til å ta tak i problemene, og når vi har problemer, blir de ofte løst sammen med lærerne, sier Andersen.

Digital mobbing kommer sjelden alene

Det er en stor andel av dem som blir mobbet digitalt, som også blir mobbet tradisjonelt. Det viser også Elevundersøkelsen fra 2020.

Forskning viser at disse elevene også er de som rapporterer mest emosjonelle problemer.

– Hvis foreldre eller lærere oppdager digital mobbing, må de være obs på at det er en sannsynlighet for at eleven også opplever å bli mobbet på skolen, sier Sjursøe.

Det er også viktig at foreldrene kommer på banen og at skolen ser på dem som samarbeidspartnere

– Foreldrene kan gi mer informasjon om det som eventuelt skjer på fritiden, sier Sjursø.