En mann i 30-årene ble, i tillegg til 13 måneder i fengsel, fradømt retten til å ha konto på Snapchat i en periode på to år. Nå har Høyesteretts ankeutvalg besluttet å fremme sak om rettighetstap etter straffelovens paragraf 56, melder Rett24.

I dommen fra november i fjor la Eidsivating lagmannsrett vekt på at det var snakk om gjentatte tilfeller av seksuell omgang før fornærmede var blitt 16 år. I tillegg vektla dommen at mannen betalte for gjerningene, og at forholdet dem imellom bar preg av utnyttelse.

– Rettighetstapet er ikke i strid med Grunnloven eller EMK. Det er dessuten forholdsmessig målt opp mot at tiltalte har brukt Snapchat til å utnytte barn seksuelt, heter det i dommen.

Paragraf 56 sier at den som har begått en straffbar handling som viser at vedkommende kan misbruke en aktivitet, kan fratas retten til for fremtiden å utøve aktiviteten.

Spørsmålet er om det å ha brukerkonto på Snapchat kan sies å være en «aktivitet».

– Høyesterett skal prøve om en inndragning av retten til å inneha Snapchat-konto i en slik sak er lovlig, sett i lys av retten til privatliv og kommunikasjon, samt om inndragning utgjør et uforholdsmessig inngrep i ytringsfriheten. Videre om et slikt inngrep anses å være formålstjenlig opp mot den som rammes, sier forsvarer John Christian Elden, som skal føre saken i Høyesterett.