– Den høyeste forekomsten av merknader når det gjelder søvn ser vi blant unge med foreldre som maksimalt har grunnskoleutdanning, ifølge forsker Lis Marie Pommerencke ved Statens Institut for Folkesundhed i Danmark.

– Og den laveste ser vi blant unge som har foreldre med lang videregående utdanning, konkluderer hun.

Undersøkelsen bygger på data om nærmere 8.800 danske ungdommer, som ble intervjuet av skolehelsetjenesten i skoleåret 2021-2022. De fikk blant annet spørsmål om søvnvaner.

Rapporten avdekker også at det er tydelig forskjell mellom jenter og gutter.

– Vi ser at det er en høyere forekomst av bemerkninger knyttet til søvn blant jentene, sier Pommerencke.

– Kjønnsforskjellene vi ser i rapporten kan ha mange årsaker. De kan tenkes at digital mediebruk og mistrivsel kan være med på å forklare forskjellene, sier hun.

Statens Institut for Folkesundhed har i en tidligere undersøkelse konkludert med at høy bruk av sosiale medier bidrar til dårlige søvnvaner hos unge.

– Barn av foreldre uten videregående utdanning viser seg å ha et høyere forbruk av sosiale medier, noe som kan være en medvirkende forklaring på at denne gruppen har dårligere søvnvaner, ifølge Pommerencke.