Siden sommeren 2016 har divisjon psykisk helsevern på St. Olavs Hospital utredet en nedleggelse av 14–17 sengeplasser for pasienter med psykoselidelser ved avdeling Østmarka. En risiko- og sårbarhetsanalyse viste høy risiko på 40 av 44 punkter ved en slik nedleggelse.

Det ble brukt store ressurser på utredningen som ble gjort av fagfolk fra avdeling Østmarka, Tiller distriktspsykiatriske senter (DPS), Nidaros DPS og avdeling Brøset, samt tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentant. Likevel har divisjonssjefen i psykisk helsevern lagt frem forslag om nedlegging av 16 sengeplasser for pasienter med psykoselidelser. Ifølge divisjonssjefen (MidtNytt, 11/1 2017) skal konsekvensene vurderes på nytt av en arbeidsgruppe bestående kun av ledere.

Følg trd.by på Facebook

Linnea Myhre: - Naturlig å snakke om vanskelige ting under en lansering

Psykoselidelser, herunder schizofreni, regnes som de mest alvorlige og samfunnsøkonomisk mest kostbare psykiske lidelsene. De rammer ofte unge voksne. Forløpet kan være ulikt, men hos mange oppstår kroniske plager som leder til svekket funksjon på mange områder. Pasientene er ofte plaget med hallusinasjoner eller vrangforestillinger og har falt ut av skole/arbeidsliv. Forskning viser at spesialisert behandling er viktig for prognosen, da øker sjansene for bedring og god fungering senere i livet.

Spesialpost 3 på Østmarka utreder og behandler unge mennesker med psykoselidelser og andre alvorlige psykiske lidelser. Spesialposten gir et tilbud til hele Sør-Trøndelag og får også jevnlig spørsmål om hjelp til diagnostiske vurderinger fra andre landsdeler. Posten har høyere bemanningsfaktor enn avdelinger på DPS. Den høye bemanningen er nødvendig for å sikre god utredning og behandling i den første viktige perioden med sykdom. Spesialpost 3 har ansatt høyt kompetente sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeut, sosionom, leger og psykologer.

Tilbudet til nysyke pasienter med psykoselidelser planlegges halvert og flyttet til Nidaros DPS. Lokalene det reduserte tilbudet er planlagt inn i, rommer ikke mulighet for å drive med aktiviteter som for eksempel botrening, musikk og maling. Et redusert aktivitetstilbud kan gi økt uro og adferdsproblemer, og vi frykter at dette kan gi økt bruk av tvang. Man planlegger også å samlokalisere tilbudet til de unge pasientene med tilbudet til eldre kroniske psykosepasienter, og dette vet vi kan være vanskelig for unge pasienter som har sitt første møte med psykiatrien.

LESERINNLEGG: «Hvis vi skal gjøre noe med kroppspresset, så må vi slutte å gi det oppmerksomhet»

Gode råd til deg som er ensom

I tillegg til reduksjonen i tilbudet til de nysyke, skal det legges ned åtte senger forbeholdt psykosepasienter på DPS. 16 færre sengeplasser utgjør en reduksjon av sengeplasser for psykosepasienter i Sør-Trøndelag med omtrent 25 prosent, og ikke minst en 50 prosent reduksjon i sengeplasser til unge nysyke psykosepasienter. Vi er bekymret for følgene dette vil ha for psykosepasientene, både på kort og lang sikt. Vi er også bekymret for tilbudet til andre pasientgrupper da kapasiteten på akuttposter i økende grad vil bli brukt til behandling av psykosepasienter som ikke får tilstrekkelig tilbud andre steder.

I utredningen som ble gjort høsten 2016 ble det gitt et klart råd om at poliklinikk og ambulant team (dvs. fagpersonell som kan dra hjem til pasienten) må arbeide tettere sammen med sengeavdelingen i et team for nysyke pasienter med psykoselidelser. Selv om dette rådet ser ut til å bli tatt til følge, er det viktig å understreke at et tettere samarbeid mellom ambulerende team og sengeavdeling ikke kan erstatte 16 sengeplasser.

Divisjonssjefen foreslår også at nysyketilbudet kun skal gjelde deler av Sør-Trøndelag. Her vitner det om hastverk, kortsiktighet i planleggingen og svak ledelse når det ikke innføres et spesialisert tilbud for hele Sør-Trøndelag. Vi mener at et felles tilbud for hele fylket vil kunne bygge et sterkt og solid fagmiljø for å gi det beste tilbudet til pasienter og deres pårørende, utdanning og forskning. Slike spesialiserte fylkesdekkende tilbud er etablert på flere områder innenfor psykisk helsevern. Hvorfor lager man ikke dette også til de unge med de mest alvorlige lidelsene?

«Skam» får mani-skryt: - Jeg fikk en vond følelse i meg

Studenter studerer seg syke

St. Olavs Hospital har visjon å gi fremragende behandling. Adm.dir. i Helse Midt har uttalt at å rekruttere, utvikle og beholde høyt kompetent personell er en av fire viktige punkter i planen for å bygge en fremragende helsetjeneste (Adresseavisen, 9/1-17). I den planlagte nedskjæringen kuttes 25 årsverk med høy kompetanse og lang erfaring i behandling av psykoselidelser. Bent Høie påpeker i årets sykehustale at den gylne regel fortsatt gjelder, dvs. at psykiatri og rusbehandling skal ha større økonomisk vekst en somatikken. Dette er ikke oppfylt, og det bekrefter direktøren ved St. Olavs Hospital senest 25. november 2016.

Divisjonssjefen sier i media at nedleggingen av sengeplasser kun er et forslag. Samtidig gir hun i ledermøte i psykisk helsevern den 3/1-17 uttrykk for at hun ikke er åpen for å vurdere andre løsninger.

Vi er alvorlig bekymret og ønsker å rette oppmerksomhet mot at tilbudet til pasienter med alvorlige psykoselidelser er planlagt redusert og svekket.

Signert av psykologspesialister og overleger/psykiatere ved Tiller DPS, Nidaros DPS, Brøset og Østmarka: M.K. Andersen, Berg, Boll, Brovold, Castberg, Engum, Fløvig, Flåan, Grinde, Kallestad, Knutsen, Lervåg, Melkild, Melle, Molyneux, Rossing, Sandstad, Seljeflot, Eik-Nes, Setsaas, Sivertsen, Steinan, Stokke, S.G. Sæther, Torgersen, Vaaler, Vang, Vestvik.