I Folkehelseprofilene for kommuner og bydeler 2021 er temaet fysisk aktivitet. I 2020 la regjeringen fram en handlingsplan for fysisk aktivitet. Et av hovedmålene i planen var å øke andelen i befolkningen som oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet med 10 prosentpoeng innen 2025.

I gjennomsnitt ligger andelen som oppfyller minimumsanbefalingen på 30 prosent blant voksne. Blant barn og unge er aktivitetsnivået noe høyere. De fleste 6-åringer oppfyller minimumsanbefalingene, blant 15-åringene oppfyller halvparten anbefalingene, skriver Folkehelseinstituttet (FHI).

– Fysisk aktivitet er en av de viktigste livsstilsfaktorene for god helse. Regelmessig fysisk aktivitet reduserer risikoen for tidlig død og en rekke ikke-smittsomme sykdommer, som type 2 diabetes, hjerneslag, hjerte- og karsykdommer og mange former for kreft, sier Ulf Ekelund ved avdeling for kronisk sykdommer og aldring i FHI.

Det andre hovedmålet i handlingsplanen for fysisk aktivitet er at alle gis mulighet til bevegelse og fysisk aktivitet. Kommunene har flere virkemidler for å stimulere befolkningen til å bevege seg mer i hverdagen.

– Det er viktig at kommunene sørger for å ha nærmiljøer, skoler og barnehager som innbyr til aktivitet, forteller Ekelund.