- Alle er enig om at noe må gjøres, og utfordringen er at det faktisk blir noe av. Disse sakene viser at kommunen vår har mangler og hull i systemet. Vi må se på oss selv, vi har ikke vært gode nok.

Det har varaordfører i Trondheim, Mona Berger (SV), tidligere sagt til Trd.by. Onsdag kveld vedtok bystyret flere forslag for å bedre kunne hjelpe barn med alvorlig rusmiddelavhengighet - og familiene til disse barna.

Saken ble tatt opp på nyåret med bakgrunn i Trd.bys og Adresseavisens saker om mangel på hjelpetilbud til rusavhengige barn. Trd.by har blant annet fortalt historien til 15 år gamle amfetaminavhengige «Kristian», som ikke får den hjelpa han trenger i Trøndelag fordi han er for ung.

- Det trengs rutiner når slike tilfeller dukker opp. Alle aktuelle etater må snakke sammen på tvers. Har vi ikke gått opp denne veien før, må den gås opp nå, slår Berger fast.

Etter en rekke utsettelser, ble innstillingen enstemmig vedtatt i bystyret onsdag kveld.

Disse forslagene ble vedtatt

Representantforslaget ble stilt av Mona Berger og Stine Børø Szell (MDG), etter behandling i arbeids- og sosialkomiteen:

  1. Bystyret vedtar at Kommunedirektøren skal sørge for at det blir utarbeidet tydelige rutiner på hvordan barn med alvorlige rusmiddelavhengighet, og deres familier skal få forsvarlig og god hjelp i Trondheim.

  2. Bystyret vedtar at Kommunedirektøren skal ta initiativ til samarbeid med aktuelle instanser slik at man kan få opprettet et døgnplass-tilbud for barn med alvorlig rusmiddelavhengighet i Midt-Norge.

  3. Bystyret vedtar at kommunedirektøren skal gjennomføre en kartlegging av kompetanse på ROP-lidelser hos barn og unge i både barnevern, helse og velferdskontor og de aktuelle kommunale hjelpetiltakene og ved behov sette inn kompetansehevende tiltak.

I tillegg fremmet Høyres Kjetil Aune to tilleggsforslag, som flertallet av partiene sluttet seg til. Disse ble også vedtatt i bystyret:

  1. Bystyret peker på nødvendigheten av et helhetlig og mangfoldig behandlingstilbud innenfor rusfeltet og problematiserer i den sammenheng utviklingen i antall behandlingsplasser i Helse Midt-Norge. Bystyret vedtar at kommunedirektøren tar kontakt med regionale og nasjonale helsemyndigheter for å sikre et større og mer mangfoldig behandlingstilbud i Trøndelag.

  2. Merknadsstillerne peker på at kommunen har et ansvar for å gi et oppfølgingsstilbud til ungdom med rusmiddelavhengighet selv om spesialisthelsetjenesten har et hovedansvar for tverrfaglig spesialisert behandling. Merknadsstillerne forutsetter derfor at kommunen raskt sørger for et tett oppfølging og rehabiliterende tiltak for ungdommer med rusmiddelavhengighet.

Varaordfører i Trondheim, Mona Berger (SV). Foto: Jan Langhaug / Adresseavisen

Forslagsstiller Szell forklarer til Trd.by at det er naturlig at Trondheim kommune går i front for å få etablert et døgnplass-tilbud for rusavhengige barn i Midt-Norge. Med disse vedtakene vil kommunepolitikerne legge press på instanser som har ansvar for etablering av slike tilbud.

Kartlegging av behov og tiltak igangsatt

Oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arntsen opplyste at et arbeid på dette området allerede er igangsatt.

Regionalt samarbeidsutvalg for barn og unge har gitt et oppdrag til Bufetat og Helse Midt-Norge der det skal defineres behov og kartlegges hva som finnes av statlige tjenester og tiltak for målgruppa i denne regionen.

- Bufetat har fått i arbeid å kartlegge hvilke tilbud som finnes for unge med rusproblemer i alderen 14 til 20 år, og de har også ansvaret for å kjøre denne kartlegginga ut i kommunene, opplyste Arntsen under møtet.

Helse Midt-Norge kartlegger også sitt tilbud i regionen innen psykisk helse og rus i samme aldersgruppe, men også i overgangen 18 til 20 år. De skal også redegjøre for erfaringer knyttet til å bygge ned en ungdomsklinikk med tre måneders behandling, til et åpent korttidstilbud for alle aldersgrupper, sa Arntsen, og siktet til nedleggelsen av Kvamsgrindkollektivet, som har vært et tilbud for unge rusmisbrukere.

– Uten å ta i for mye, så er det en grunn til at det blir satt ned en slik arbeidsgruppe. Det er et uttrykk for at det er et behov som det må gjøres noe med.

- Stor utfordring når kommunale tiltak ikke når fram

I bystyremøtet 3. februar i år ba Mona Berger og Stine Børø Szell ordfører Rita Ottervik (Ap) om å redegjøre for hva kommunen gjør i dag for å hjelpe barn og unge med alvorlige rusproblemer.

Under møtet svarte ordfører Rita Ottervik at det er umulig å ikke bli berørt av å lese saken om «Kristian». Videre trakk ordføreren frem flere kommunale tjenester som er rettet mot unge med rusproblemer og psykiske vansker, og som hjelper de fleste.

Stine Børø Szell (MDG) vil synliggjøre det hun mener er hull i systemet som skal ivareta sårbare barn. Foto: Christine Schefte

Likevel ser kommunen en stor utfordring knyttet til ungdom og rus i de tilfellene de ikke når fram med kommunale tiltak og andre spesialisthelsetjenester, når rusen tar overhånd og behovet for et heldøgns behandlingstilbud er tilstede.

- Mangel på behandlingsplasser for ungdom med nærhet til Trondheim var en tydelig tilbakemelding fra kommunen i dialogmøte med Bufetat så sent som i desember 2021, sa Ottervik, og avsluttet:

Ordfører Rita Ottervik (Ap) har i et tidligere møte redegjort for kommunens eksisterende tilbud til unge med rusutfordringer. Foto: Jan Langhaug / Adresseavisen

- Vi må sikre at vi som kommune kan gi et godt koordinert tilbud innenfor de tjenestene vi har ansvar for, men samtidig se på hvordan vi kan sette fart i arbeidet med å gi et tilbud om døgnplass for unge med rusmiddelavhengighet i Midt-Norge. Dette er et et statlig ansvar som gjør at vi må arbeide inn mot Bufetat og nasjonale myndigheter for å få dette til.

I samme bystyremøte tok flere politikere, som Sissel Trønsdal (Ap), Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen, Vegard Frøseth Fenes (Sp) og Karim Essahli fra Rødt ordet. Høyres fraksjonsleder i Arbeids og sosialkomiteen, Kjetil Utne, var også blant dem:

- Saken til Kristian er forferdelig, og løsningen ikke enkel, blant annet på grunn av et fragmentert ansvar og mangelfull lovgivning. Men selv om behandling er en oppgave for spesialisthelsetjenesten bør Trondheim kommune ta ansvar. Jeg forventer at kommunen handler raskt og får etablert et tilbud til ham og andre som er i samme situasjon, sa han i sitt innlegg.