Årets undersøkelse av hvordan det står til med norsk ungdom viser likevel at det store flertallet er veltilpasset, aktiv og hjemmekjær. De aller fleste trives med foreldre, venner og skole.

– Det er samtidig noen utviklingstrekk det kan være grunn til å se nærmere på. Flere tegn går i retning av et brudd i skikkelighetstrenden vi har sett prege norske ungdomsgenerasjoner de siste 10 til 15 årene, sier forsker Anders Bakken i velferdsforskningsinstituttet Nova ved Oslo Met, som i samarbeid med Korus (regionale kompetansesentre innen rusfeltet) står bak den årlige undersøkelsen Ungdata.

Hærverk

De siste to årene har det vært en økning særlig blant gutter som begår ulike regelbrudd, som nasking og hærverk. Flere enn før skulker i ungdomsskolen og det er en liten økning i skader på grunn av vold.

Det er også økt bruk av marihuana eller hasj. Man ser at ungdommene som har brukt cannabis også skiller seg negativt ut på flere områder sammenlignet med dem som ikke har brukt. De er mindre fornøyd med foreldrene, trives dårligere på skolen og er mindre tilfreds med lokalmiljøet. De skulker mer, trener mindre og bruker mer tobakk og alkohol.

Forskerne i Nova har også registrert en mindre framtidsoptimisme enn tidligere.

– Andelen av ungdom som tror de aldri vil bli arbeidsledig, er gått markert ned. Det er også færre enn før som tror de kommer til å leve et godt og lykkelig liv, sier Bakken.

Bra med de fleste

Hovedfunnet fra Ungdata er likevel at de aller fleste norske ungdommer har det bra. De lever aktive liv, der vennskap, familieliv, skole, trening og digital fritid står sentralt i hverdagen.

– Fortsatt er dagens unge en god del mer veltilpasset enn mange tidligere ungdomsgenerasjoner, sier Bakken.

Han viser til at et stort flertall av tenåringene er godt fornøyd med foreldrene sine, de har minst én fortrolig venn og er fornøyd med lokalmiljøet. Flertallet blir ikke mobbet eller plaget, de er optimistiske med tanke på framtiden. To av tre planlegger høyere utdanning og er nokså sikre på at de vil få et godt og lykkelig liv.

Over en halv million ungdommer har deltatt i undersøkelsen Ungdata siden 2010. Nesten alle landets kommuner deltar med ungdomsskoler og videregående over en periode på tre år. I 2018 har i overkant av 100 kommuner deltatt.