Saken oppdateres fortløpende.

Millioner og milliarder - det er ikke så lett å forstå alt som sies, gjerne enda vanskeligere å forstå hva det betyr for din egen økonomi.

Avtroppende finansminister Jan Tore Sanner (H) la tirsdag fram et forslag til hvordan budsjettet til Norge vil se ut neste år. Før noe eventuelt blir billigere eller dyrere, må budsjettet vedtas av Stortinget.

Dette er noen av de viktigste punktene for deg som er ung, og hva det betyr for din lommebok:

Skattelette til unge, tobakkavgift, frikort og BSU

Regjeringen foreslår å gi rundt 1,5 milliarder kroner i skattelette til unge i jobber med lav og middels inntekt.

Forslaget innebærer at unge fra 17 til 29 år med arbeidsinntekt får redusert grunnlaget for skatt på alminnelig inntekt med inntil 23 500 kroner. Det gir en skattelettelse på inntil 5 170 kroner.

Fradraget blir redusert med 10 prosent av arbeidsinntekten som overstiger 300 000 kroner. Fradraget blir dermed null for dem med arbeidsinntekt over 535 000 kroner.

Ellers foreslår regjeringen disse endringene:

 • En avgiftsøkning som kan merkes, er på tobakksvarer. Her foreslår regjeringen å øke avgiften på tobakksvarer med 5 prosent utover prisjustering.

Dette er de nye avgiftsforslagene på tobakk. Snusen blir ikke 5,9 prosent billigere, men 5,9 prosent dyrere. Foto: Skjermdump Regjeringen.no
 • Å øke alkoholavgiftene med 1,3 prosent.

 • I tillegg foreslår regjeringen å øke frikortgrensen - det du kan tjene i løpet av et år uten å måtte skatte av det - fra 60 000 til 61 800 kroner.

 • Regjeringen har også sett på overprisede gebyrer, som skal reduseres med 168 millioner kroner. I 2022 vil for eksempel gebyrsatsen for teoretisk prøve nesten halveres, fra 680 til 350 kroner.

 • I år foreslås ingen endringer i BSU-ordningen.

– Unge i distriktene kommer veldig godt ut.

Det er den umiddelbare reaksjonen på forslaget til statsbudsjett fra forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1.

– De med lavere og middels inntekter nyter godt av jobbskattefradraget for unge under 30 år på opptil 5 170 kroner. I tillegg kommer et langt lavere bunnfradrag for reiseutgifter for alle som bor i distriktskommunene, noe som utgjør en skattelette på opptil 2 200 kroner, skriver han i en epost til NTB.

Det foreslås at gebyrsatsen for teoretisk prøve nesten halveres, fra 680 til 350 kroner. Foto: Gorm Kallestad

Psykisk helse for barn og unge:

Til sammen foreslår den avtroppende borgerlige regjeringen et milliardløft for barn og unge, der blant annet 200 millioner kroner skal gå til psykisk helse.

 • Regjeringen foreslår 18 millioner kroner til å utvikle og pilotere lavterskel behandlingstilbud i kommunene for barn og unge med lettere psykiske plager og begynnende rusproblemer. Det foreslås også 2 millioner kroner til å følgeevaluere tiltaket.

 • Regjeringen foreslår 53,5 millioner kroner for å etablere flere FACT ung-team, som er tverrfaglige og oppsøkende team for barn og unge med sammensatte hjelpebehov. Det foreslås også 8,5 millioner kroner til utvikling og evaluering av FACT ung.

 • Regjeringen foreslår 5 millioner kroner for å styrke arbeidet med økt kunnskap om årsaker og konsekvenser av psykiske plager og lidelser blant barn og unge.

 • Regjeringen foreslår 1,5 millioner kroner for å gjennomføre en pasienterfaringsundersøkelse innen psykisk helsevern for barn og unge ved alle poliklinikker i 2022.

 • Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen fra revidert nasjonalbudsjett for 2021 på 7 millioner til organisasjonen Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS).

Studentlivet:

Regjeringen foreslår..

 • NTNU-campus: 365 millioner kroner til videre forprosjektering av NTNU campussamling.

 • Studieplasser: Å bevilge 463,8 millioner kroner til å videreføre og trappe opp utdanningskapasitet ved universiteter og høyskoler, inkludert 4 000 plasser i forbindelse med Utdanningsløftet 2020. 300 av de 4 000 plassene vil regjeringen omprioritere fra juridiske og økonomisk-administrative fag til barnevernsfaglig utdanning på masternivå.

 • Studentboliger: Å gi tilsagn til 1 560 nye studentboliger i 2022. Det tilsvarer nivået fra 2021.

Det foreslås milliarder til høyere utdanning. Foto: Morten Antonsen

Milliarder til høyere utdanning

Regjeringen foreslår å følge opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning med til sammen 1 milliard kroner i 2022. Av dette går 516 millioner kroner til de tre opptrappingsplanene:

 • Teknologiløft

 • FoU for fornyelse og omstilling i næringslivet og

 • Kvalitet i høyere utdanning

Regjeringen foreslår også..

 • Utveksling: Å bevilge 607 millioner kroner til deltakelse i Erasmus+ og resterende forpliktelser til forrige programperiode.

 • Fleksibel utdanning: Å skalere opp tilskuddet til fleksible studietilbud med 49,7 millioner kroner til 149,5 millioner kroner.

 • Bedre digital undervisning: En økning på 62,5 millioner kroner til kvalitet i høyere utdanning. Midlene skal brukes til å forbedre digital undervisning.

 • Utdanningsstøtte: Å bevilge 20 millioner kroner til å gjøre utdanningsstøtten mer tilgjengelig og relevant for voksne i jobb. Forslaget legger til rette for at kortere utdanningsløp kan gi rett til lån fra studieåret 2023–24. I tillegg foreslår regjeringen å prisjustere alle utdanningsstøttesatser med 2 prosent for studieåret 2022–23.

800 millioner for videregående skole

800 millioner settes av for at flere skal fullføre videregående skole.

– Vi vet at mange uten fagbrev eller vitnemål sliter med å få seg en jobb. Derfor foreslår vi nå å bruke 800 millioner kroner som skal gå til konkrete tiltak for å gjøre videregående bedre tilpasset den enkelte eleven slik at flere består og fullfører, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

I overkant av 300 millioner kroner skal gå til at de som har brukt opp retten sin, likevel skal kunne få muligheten til å gjennomføre. Voksne som ikke har bestått, vil også kunne få muligheten til å fullføre, en rett som vil gjelde fra 2023.

Pandemien har fått store konsekvenser for utdanning, hvor mange barn og unge har mistet skolegang og tapt læring. Regjeringen foreslår derfor å øke innsatsen for utdanning med om lag 200 millioner kroner i 2022. Deler av midlene skal benyttes til utdanning generelt og til sårbare grupper spesielt.

Ungdomskriminalitet

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningene til kriminalomsorgen og konfliktrådet med til sammen 8 millioner kroner.

Midlene skal gå til forsterket oppfølging av aldersgruppen 18-24 år i fengslene og styrke arbeidet med ungdomsstraff og ungdomsoppfølging i konfliktrådene.

Ungdomsfiske

Regjeringen foreslår 2 millioner kroner til en nasjonal ungdomsfiskeordning, hvor kommuner kan søke om midler. Ordningen følger den såkalte Gamvik-modellen, hvor kommunen leier båt og stiller med fiskeskipper/veileder.

Dette mener regjeringen vil gi flere ungdommer mulighet til å ha fiske som sommerjobb, og en inngang til næringen.