6,1 prosent av elevene som har besvart elevundersøkelsen, tilsvarer om lag 27 000 elever. Elevene svarer at de er blitt mobbet av enten medelever, av voksne på skolen eller digitalt av medelever.

Rundt 447 000 elever svarte på undersøkelsen høsten 2018. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen.

– Det er positivt å se at det er færre elever som svarer at de blir mobbet, men det er fremdeles for mange elever som blir mobbet. Vi vet at mange skoler jobber godt for å gi elevene en trygg og god skolehverdag. Arbeidet mot mobbing må skje hver eneste dag og har ingen sluttdato, sier direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet.

Elevundersøkelsen er obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og 1. trinn på videregående skole og frivillig for øvrige trinn fra og med 5. trinn.

Mobbet av voksne

4,6 prosent av elevene svarer at de blir mobbet av andre elever to til tre ganger i måneden eller oftere. 66 prosent av disse elevene sier at de blir kalt stygge ting og ertet på en sårende måte. 46 prosent blir holdt utenfor og baksnakket, mens 24 prosent opplever fysisk mobbing.

37 prosent av elevene som svarer at de opplever mobbing to til tre ganger i måneden eller oftere, svarer at ingen voksne visste om mobbingen. 16 prosent svarer at skolen visste om mobbingen, men at det ikke ble gjort noe. Disse tallene har gått noe ned fra elevundersøkelsen i 2017.

Elevene får også spørsmål om digital mobbing og om de er blitt mobbet av voksne på skolen. 1,9 prosent av elevene svarer at de blir mobbet digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere, mens 1,6 prosent svarer at de blir mobbet av voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.

– Nulltoleranse

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) er fornøyd med at færre elever sier at de blir mobbet.

– Alle barn har rett til et trygt og godt læringsmiljø. Jeg er veldig glad for at færre barn og ungdommer blir mobbet. Ifølge elevundersøkelsen er vi nå på et historisk lavt nivå, men fortsatt er det mange barn som opplever mobbing på skolen. Innsatsen må derfor forsterkes fremover. Vi har nulltoleranse for mobbing, sier han.

Ifølge Sanner viser tallene at regjeringens tiltak mot mobbing virker.

– Regjeringen har satt i verk en rekke tiltak for å styrke skolenes arbeid med å forebygge, oppdage og håndtere mobbing. Den nye mobbeloven, som styrker rettighetene til den som mobbes, trådte i kraft høsten 2017. Fra høsten 2018 fikk alle fylker mobbeombud. Mobbeombudene skal støtte og veilede barn, elever og foreldre i saker som gjelder mobbing, og de skal skape et bedre barnehage- og skolemiljø, sier kunnskapsministeren.