Saken oppdateres fortløpende

Millioner og milliarder, budsjettbalanse og oljekorrigert underskudd.

Det er ikke så lett å forstå alt som sies, gjerne enda vanskeligere å forstå hva det betyr for din egen økonomi.

Les også: Dette får Trøndelag - se hele listen her (for abonnenter)

Finansminister Siv Jensen la mandag fram et forslag til hvordan budsjettet til Norge vil se ut neste år.

Dette er noen av de viktigste punktene for deg som er ung, og hva det betyr for din lommebok:

Alkohol

Vin og sprit får ingen reelle endringer i avgiftene. Avgiftene settes opp i takt med forventet prisstigning på 1,9–2,0 prosent.

BSU

Regjeringen foreslår ingen reelle endringer i grensene her.

Maksimal sparing med BSU pr. år er i 2019: 25 000 kroner (maks totalt: 300 000 kroner)

Drivstoff

Bensin og diesel blir ikke dyrere. Regjeringen setter derimot opp CO₂-avgiften med 5 prosent.

Fagforeningskontingent

Fagforeningsfradraget blir stående på stedet hvil uten endringer. Det betyr en liten reell nedgang i fradraget, som blir værende på 3850 kroner. Betaler du fagforeningskontingent, kan du trekke fra inntil denne summen fra inntekten før den skattlegges.

Flyreiser

Avgiften ble fra april i år lagt om til to satser avhengig av hvor man reiser. Neste år blir satsene kun justert opp i takt med forventet prisstigning:

  • På reise i Norge og Europa settes avgiften opp fra 75 kroner pr. reise til 76,5 kroner.

  • På reiser utenfor Europa settes avgiften opp fra 200 kroner til 204 kroner.

Fritid

60 millioner kroner for at flere kommuner kan være forsøkskommuner der barn og unge mellom 6 og 18 år får dekket utgifter til fritidsaktiviteter.

Helse

Mindre støtte til tannregulering og briller, samt dyrere egenandel:

  • Egenandelen du betaler hos lege, psykolog m.m., settes opp med 4 prosent fra 1. juli neste år.

  • Sammenlignet med i dag vil rundt 10 000 færre barn få støtte til tannregulering neste år. De som mister støtten, er grupper som inntil nå har fått støtte til regulering fordi de har et «klart behov» samtidig som dette dreier seg om mindre avvik fra det som kalles et normalt bitt.

  • Mange barn har rett til støtte til kjøp av briller. Det gjelder barn med visse synsfeil og diagnoser fastsatt av øyelege. Regjeringen vil ikke lenger gi mer enn 1200 kroner i støtte for ordinære briller og 2400 kroner i støtte til mer spesialtilpassede briller. Endringen trer i verk fra 1. mars neste år.

Jobb

  • Regjeringen foreslår at unge mottagere av arbeidsavklaringspenger (AAP) skal få 65.000 kroner mindre utbetalt enn i dag.

  • Bunnfradraget for pendlere øker fra 22 700 til 23 100 kroner, i tråd med anslått prisvekst. Men utover dette holdes øvrige beløpsgrenser «nominelt uendret», heter det i budsjettet.

Netthandel

Den toll- og momsfriekvoten på netthandel fra utlandet på over 350 kroner fjernes. I stedet innføres en ny grense for tollfri import av klær.

NRK-skatt

Neste år får du ingen regning i posten fra NRKs lisensavdeling. Lisensen, som i år er 3039 kr inkludert moms pr. husstand, blir erstattet av skatt. Dette ble kjent tidligere i år.

Streaming

Regjeringen vil innføre et krav om at en viss andel av det strømmetjenestene leverer, skal være norske produkter. Det er foreløpig ikke klart hvor stor andelen skal være.

Studentboliger

Regjeringen foreslår å gi tilsagn til 2200 nye studentboliger i 2019. Det tilsvarer nivået fra 2018.

Studiestøtte

Regjeringen setter av 152 millioner kroner til å utvide studiestøtteperioden med en fjerde uke. Med dette fullfører regjeringen planen om å trappe opp til elleve måneders studiestøtte.

Sukkeravgift

Sukkeravgiften består, og etter det NTB kjenner til, blir sukkeravgiften på ikke-alkoholholdig drikke tvert imot prisjustert opp i budsjettforslaget. Det var ved inngangen til 2018 at sukkeravgiften ble økt, et tiltak som møtte massiv kritikk fra næringen.

Tobakksvarer

Regjeringen setter opp avgiften på sigaretter og snus i takt med forventet prisstigning. Dermed blir det ingen reelle endringer.

NTNU

Regjeringen foreslår å bevilge 40 millioner kroner til å prosjektere bygg og brukerutstyr for Campus NTNU, og 74 millioner kroner til å prosjektere Campus NTNU og Ocean Space Laboratories.

Utdanning

  • Støtten til dataspillutvikling økes fra 30 til 40 millioner kroner.

  • 50 nye millioner til å få flere med innvandrerbakgrunn til å fullføre videregående skole.

  • 4,6 millioner kroner på å opprette 100 nye studieplasser som skal kunne rullere mellom ulike utdanningsinstitusjoner. Regjeringen vil gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig i distriktene.