Årets undersøkelse av hvordan det står til med norsk ungdom viser at de i all hovedsak har det bra.

I flere år har forskere rapportert at ungdom blir mer og mer skikkelige, men de siste par årene har denne trenden flatet ut.

Leder Anders Bakken ved Ungdatasenteret på Oslo Met påpeker at et segment i ungdomsgruppa ser ut til å ha lavere terskel for å begå regelbrudd og tøye grenser.

– Noen av utviklingstrekkene vi har sett de siste årene, ser ut til å forsterke seg. Det er en utfordring å knytte det til bakenforliggende årsaker, men vi ser at det sammenfaller litt med at flere ungdommer bruker cannabis og utfører ungdomskriminalitet, og at flere er blitt utsatt for vold, sier Bakken til NTB.

Skoletrivsel

De siste tre-fire årene har forskerne sett tendenser til endring, og skoletrivsel er blant tingene som har endret seg noe.

– Det er litt flere som ikke trives, og som kjeder seg, skulker og gruer seg. Vi ser også en nedgang i tiden ungdom bruker på skolen. Det er flere indikatorer som tyder på at det er en endring i ungdoms relasjon til skolene, sier Bakken.

Selv om rundt seks av ti på ungdomstrinnet og videregående sier de trives på skolen, er det 8–9 prosent som ikke trives. Andelen som trives, har blitt noe lavere hvert år siden 2012.

Samtidig kjeder både gutter og jenter seg i større grad. Rundt sju av ti mener skolen er kjedelig. Dette gjelder for flere på ungdomstrinnet enn på videregående.

Det er likevel slik at mange ungdommer tar sikte på å ta høyere utdanning, spesielt jenter. Men det er samtidig færre nå enn for noen år siden som tror de vil ta utdanning på høyskole eller universitet.

Trives med livet

Hovedfunnet fra Ungdata er likevel at det generelt sett står bra til med norsk ungdom, og at de aller fleste trives med det livet de lever. De er godt fornøyd med foreldrene sine, skolen de går på og lokalmiljøet.

Ungdommene lever også aktive liv, der de bruker tid på sosiale medier, dataspill, trening, organiserte fritidsaktiviteter, skolearbeid og det å være med venner.

Alt i alt viser rapporten at dagens unge fortsatt er skikkeligere enn tidligere ungdomsgenerasjoner.

Over en halv million ungdommer har deltatt i undersøkelsen Ungdata siden 2010. Årets rapport omfatter undersøkelser gjort på ungdomstrinnet i 412 kommuner i tillegg til Svalbard, og på de aller fleste videregående skoler i landet.