Etterspørselen vokser sterkere enn arbeidsstyrken for arbeidskraft med videregående fagutdanning rettet mot industri, bygg og anlegg og håndverk, helsefagarbeidere og sykepleiere.

Det kommer fram i SSB-rapporten Framskrivinger av arbeidsstyrken og etterspørselen etter arbeidskraft på nasjonalt nivå for ulike utdanningsgrupper fram mot 2040.

– Hvis ikke det blir satt i gang tiltak, vil med stor sannsynlighet denne mangelen forsterke seg framover, sier seniorforsker Nils Martin Stølen, som har vært med på å skrive rapporten.

Flere med høyere utdanning

Rapporten viser at flere vil ha høyere utdanning i årene framover.

Etter hvert som de eldre går av med pensjon, blir personer med utdanning fra grunnskole eller videregående byttet ut med personer med høyere utdanning.

Det fører til at det vil bli flere med bachelor- og masterutdanning, men det er ikke sikkert at alle får en jobb som krever det.

– Til tross for en betydelig vekst i etterspørselen gjelder dette særlig utdanning innenfor økonomi og administrasjon, samfunnsfag og humanistiske fag, sier Stølen.

Høyere vekst i arbeidsstyrken

Framskrivingene viser høyere vekst i arbeidsstyrken enn i forventet etterspørsel for en rekke fag på bachelor- og masternivå.

Dette er fag der relativt få vil gå av med pensjon de neste årene, og bare en liten del av de nye som kommer inn i arbeidsstyrken vil derfor erstatte de som går av med pensjon.