– Dette blir den største endringen av skolens innhold siden Kunnskapsløftet i 2006, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Digitale ferdigheter har fått en tydeligere plass i de nye læreplanene enn tidligere. Dømmekraft, kritisk tenkning og digital sikkerhet er blant eksempler på ferdigheter elevene skal læres opp i.

Elever på 7. trinn skal for eksempel kunne bruke dømmekraft, beskytte eget digitalt utstyr, og handle i tråd med retten til privatliv, personvernregler og opphavsrett på nett.

Generelt skal fagene skal bli mer utforskende og praktiske, sier Sanner. Blant annet skal entreprenørskap tydeligere inn i skolen, og elevene skal få opplæring i personlig økonomi.

– Elever, lærere og skoleforskere mener dagens læreplaner inneholder for mye og at det fører til for mye overflatelæring. Samfunnet vårt er i stadig endring, og skolen må endre seg i takt med det samfunnet elevene skal ut i etter endt skolegang, sier Sanner.

For overfladisk læring

Regjeringen besluttet våren 2016 at alle skolefagene skulle gjennomgås for å sikre mer dybdelæring, etter at det regjeringsoppnevnte Ludvigsen-utvalget konkluderte med at norsk skole er preget av stofftrengsel og overfladisk læring.

De nye læreplanene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet til høsten, og vil bli tatt i bruk i skolen fra høsten 2020.

Høsten 2016 ble det opprettet faggrupper for hvert enkelt fag. De la våren 2018 fram forslag til kjerneelementer i fagene og forslag til emner som kunne prioriteres ned.

Forslagene har vært ute på omfattende høringsrunder og det har kommet i alt 14.000 forslag til hva de nye læreplanene bør inneholde.

Også eksamensordningen skal gjennomgås.

Sanner la i juni fram de endelige endringene i skolefagene. Deretter startet arbeidet med de nye læreplanene som nå er klare til å sendes på høring.

Kompetanse om seksuell trakassering

Lærerne skal få større mulighet til å gå i dybden på enkeltemner og temaer, ved at læreplanene blir mindre omfangsrike enn før, lover Sanner.

I mars i år sa også kunnskapsministeren at holdninger, verdier, grensesetting og kjønn skal tydeligere inn i skolen i forbindelse med fagfornyelsen. Lærernes kompetanse på seksuell trakassering skal også økes, og temaet skal inn som et eget spørsmål i de årlige elevundersøkelsene.

Bakgrunnen var en kronikk i Aftenposten skrevet av 14-åringene Ella Fyhn, Ellisiv Aure og Ea Baklund fra Oslo. I innlegget beskriver de omfattende seksuell trakassering av jenter i skolen.