30 prosent av lavtlønte er i tjueårene, mot 10 prosent av heltidsansatte ellers. Kvinner er i flertall, 57 prosent mot 40 prosent av andre heltidsansatte. 40 prosent av lavtlønte har kun utdanning på grunnskolenivå, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Mens andelen av de lavtlønte som har lav utdanning har sunket det siste tiåret, har andelen innvandrere økt.

Ifølge Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø, utgjorde innvandrere en firedel av de lavtlønte i 2016, mot en tidel i 2006. I samme periode har innvandrerandelen også økt blant andre heltidsansatte, fra 5 til 11 prosent.

Både kvinneandelen og andelen unge blant lavtlønte har vært relativt stabil siden 2006.

Fysisk tungt arbeid

Hver femte lavtlønte jobber i helse- og sosialsektoren, mens til sammen to av fem jobber i virksomheter innen varehandel, overnattings- og serveringsvirksomhet eller personlig- og forretningsmessig tjenesteyting.

54 prosent av lavtlønte har minst én type fysisk belastning i jobben mot 39 prosent av andre heltidsansatte. Lavtlønte rapporter også i større grad enn andre å være fysisk utmattet etter arbeidet.

Sårbare i arbeidslivet

De lavtlønte har oftere en sårbar tilknytning til arbeidslivet.

12 prosent er midlertidig ansatte, mot 2 prosent av andre heltidsansatte. Fire av ti er fagorganiserte, mot seks av ti heltidsansatte ellers. Hver fjerde har verken tillitsvalgt, verneombud eller arbeidsmiljøutvalg på arbeidsplassen.

Tre av fire lavtlønte jobber i privat sektor, og 15 prosent har mer enn ett arbeidsforhold. Hos andre heltidsansatte er andelen med flere arbeidsforhold 11 prosent.

SSB definerer lavtlønte som dem som jobber heltid og har en lønnsinntekt som er under to tredeler av medianlønnen. SSB understreker at man ikke kan sette likhetstegn mellom lav lønn og fattigdom fordi dette avhenger blant annet av husholdningens samlede inntekt og av om de lever alene.