Nesten 23 000 ungdommer ønsker aller mest å studere ved NTNU. Det er nesten to av ti ungdommer som har NTNU som førsteprioritet. Hos Universitetet er i Oslo er det 17 750 førsteprioritetssøkere, mens Universitetet i Bergen har 9758.

– Teknologiutdanningene ved NTNU er styrket samlet sett og øker mer enn nasjonalt, sier Bovim.

Følg trd.by på Facebook

De gamle høyskolefagene øker

Det «gamle» NTNU har en tilbakegang. Nedgangen vises ved søkningen til grunnstudiet for sivilingeniører og ved humanistisk og de samfunnsvitenskapelige fagene.

Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund ser umidlertid ut til å ha stor gevinst av at de ble del av NTNU. Mange unge ønsker å ha NTNU-navnet på vitnemålet sitt.  Antall førsteprioritetssøkere til NTNU i Gjøvik øker med 15 prosent fra i fjor. Helsefagene øker mest, og både sykepleie, ergoterapi og radiografi er svært populære. Høgskolen i Ålesund har økt med 19 prosent fra i fjor.  Det er spesielt sykepleie, biologiske fag og økonomifag som utmerker seg med høye søkertall.

Aller størst er imidlertid veksten ved tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag. Disse studieprogrammene har en søknadsvekst på 22 prosent.

Olje til bunns

Rektor Gunnar Bovim mener han ser en tematisk dreining. Det er en stor vekst innenfor blant annet kommunikasjonsteknologi og nanoteknologi som har en økning på over 30 prosent, mens færre vil studere olje og gass.  Arbeidsledigheten innenfor oljesektoren kommer sterkt frem. I 2013 hadde petroleumsstudier ved NTNU 420 søkere til 53 studieplasser. I år er det 31 søkere på 29 plasser.

Helse opp

Alle helsefaglige studier ved NTNU har en god vekst. Det gjelder spesielt sykepleie som har en økning på cirka 27 prosent – bare i Trondheim. Økonomi har en svært stor vekst som også er langt større enn det nasjonale. Søkertallene til lærerutdanning er stabile, med en liten økning.

Innenfor realfag er det en dreining til at flere ungdommer velger profesjonsrettede studieløp. Det gjelder blant annet fagene biologi, fysikk, kjemi og matematikk.

- I disse tider ser vi at det er en dreining mot mer profesjonsrettede studier, og en svekkelse av de disiplinorienterte. Styrkingen av de treårige  løpene for ingeniører er for øvrig en europeisk trend, sier Gunnar Bovim.