Ifølge fylkeskommunene er elevene på studieforberedende mest opptatt av hvilken skole de kommer inn på, skriver direktoratet i et brev til Kunnskapsdepartementet som Kommunal Rapport har omtalt.

– Et krav om reelle valgmuligheter for kun studiespesialisering vil således gi større valgmuligheter for de elevene som ønsker det mest, samtidig som man unngår at fylkeskommunene må opprette en tilbudsstruktur som blir for kostbar og som ikke er bærekraftig, skriver Udir.

Hvis departementet velger å gå for løsningen, mener Udir at elevene minst bør kunne velge mellom tre–fire skoler med studiespesialisering innenfor et fastsatt inntaksområde.

Det foreslås også å innføre nærskolepoeng for å hindre at elever med dårlige karakterer blir tvunget til å flytte langt hjemmefra. Udir ønsker også at reiseveien maksimalt skal være én time.

Regjeringen vil i vår legge fram en modell som vil innebære et «friere skolevalg». Det skal fortsatt være mulig for fylkeskommunene å fastsette egne inntaksområder, men ikke ha et nærskoleprinsipp. Modellen vil tidligst gjelde for opptak høsten 2022.

Studiespesialisering overtok gradvis for den tidligere studieretningen allmenne, økonomiske og administrative fag fra 2006.