I Elevundersøkelsen 2017 oppgir 6,6 prosent av elevene at de har blitt mobbet flere ganger i måneden eller oftere. Det tilsvarer 29.000 elever. Det er en svak økning fra 2016, da andelen var 6,3 prosent.

Fylkesmennene melder om flere henvendelse fra barn, foreldre, skoler og barnehager for å hjelpe til med å løse mobbesaker.

– Jeg vil følge godt med på dette og vil besøke mange skoler i det kommende året. Jeg vil søke etter hva som virker, hva som gir resultater og hva som preger de skolene som lykkes i kampen mot mobbing, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

– Fylkesmennene har fått 563 meldinger om mobbing. Det viser at den nye mobbeloven har ført til at terskelen for å ta kontakt og få hjelp av Fylkesmannen i mobbesaker, er blitt lavere. Vi har nulltoleranse mot mobbing. Det er helt uakseptabelt at noen barn går på skolen med en klump i magen, sier Sanner (H).

– Det at vi nå ser en liten oppgang, er ikke veldig overraskende, men det er likevel uakseptabelt. Jeg vil ha resultater. Jeg vil ha en nedgang. Jeg vil at barn skal være trygge når de går på skolen, sier statsråden.

De nye fylkesvise mobbeombudene skal være på plass fra skolestart i år.

Flest saker var meldt inn i Oslo og Akershus og færrest i Buskerud. Tallene var henholdsvis 95 og 11.

Tre av fire har ikke gjort nok

Kristin Oudmayer i UNICEF mener mobbetallene kan være enda høyere enn undersøkelsen reflekterer, siden undersøkelsen kun er frivillig i 5. trinn, mens den er obligatorisk i 7. og 10. trinn og på videregående skole.

– Vi vet at mobbingen er vesentlig høyere i de lavere klassene, noe også undersøkelsen viser. At 5.-klassingene også skal ta undersøkelsen hvert år, er viktig for å forstå omfanget av problemet, sier Oudmayer.

På 5. trinn blir nær 7,8 prosent mobbet av medelever. På det siste trinnet i videregående skole er mobbetallet på 2,3 prosent.

I alt 355 saker var ferdigbehandlet ved utgangen av året. I de 124 sakene som dreide seg om hvorvidt skoler hadde oppfylt aktivitetsplikten de fikk i fjor høst, fant fylkesmennene at de i tre av fire tilfeller ikke hadde gjort nok.

– De mange klagesakene til fylkesmannen viser at den nye loven har hatt effekt, og det er vi glad for. Arbeidet med å styrke lærernes kompetanse til å håndtere mobbing må fortsette. Samtidig mener vi det er avgjørende å gi lærerne tid til å jobbe forebyggende, sier Oudmayer.

Hun sier tydelig klasseledelse og forventningsstyring, relasjonsarbeid mellom lærer og elev og et positivt elevsyn, et godt hjem- og skolesamarbeid og det å bygge fellesskapsfølelse og godt samhold i klassen er fire faktorer som man vet forebygger mobbing.

– Mange lærere mener de ikke har tid i hverdagen til dette, og det bør den nye kunnskapsministeren utfordres på, sier Oudmayer.

50.000 ble mobbet

Hvis man overfører funnene til alle elever i grunnskolen og videregående skole, betyr det at over 50.000 barn og unge opplever mobbing. Mobbetallene er høyest på barnetrinnet.

– Vi må ha resultater. Skolen må ta ansvar, kommunen må ta ansvar, og lærerne må være voksne og tydelige og tilstedeværende overfor ungene. Vi som foreldre har selvsagt også et ansvar, enten det er rundt kjøkkenbordet hjemme eller på sosiale medier, sier Sanner.

Guttene utsettes mest for å bli slått, dyttet eller holdt fast. Jentene er mer utsatt for å bli kalt stygge ting eller bli holdt utenfor.

Digital mobbing skiller seg ut ved at tallene er langt lavere på barneskolen og høyest på ungdomstrinnet. I tillegg er det mange elever som oppgir at de voksne på skolen ikke vet om mobbingen.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no