Under koronapandemien i 2020 var det økt bekymring blant de spurte for å miste jobben og for langvarig ledighet. Fjoråret var derimot preget av optimisme, og det har fortsatt inn i 2022.

– Det er nå enda flere ansatte som er lite bekymret for å miste jobben, og som tror de lett kan finne seg en ny jobb som er like bra. Over en firedel av de ansatte mener de lett kan finne en ny jobb som er minst like god som den de har nå, står det i rapporten.

Det er Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslo Met som har gjennomført undersøkelsen, på oppdrag fra Yrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS). Undersøkelsen gjennomføres årlig og ble første gang gjennomført i 2019.

Resultatene for 2022 legges fram i sin helhet under Arendalsuka.

Færre vil flytte for ny jobb

I underkant av 7 prosent av de spurte svarer at de er villig til å flytte på seg for å få seg ny jobb i år. Ifølge rapporten tyder dette på et godt markedet for arbeidstakerne, hvor få føler seg presset til å flytte.

I fjor svarte 8 prosent at de var villig til å bytte bosted for å få ny jobb.

Usikkerheten var større for den enkelte arbeidstaker i koronaåret 2021, og dermed var tilbøyeligheten til å flytte og eventuelt bytte jobbe også større i fjor, viser rapporten.

– Jeg tror majoriteten vil bevege på seg hvis de blir nødt. Det er en ganske alvorlig påstand å ta stilling til for den enkelte, men situasjonen ser nok annerledes ut når man står midt oppe i den. Samtidig forstår jeg at folk synes det er vanskelig å skulle bytte arbeidssted, med de konsekvenser dette kan få for hele familien, sier YS-leder Erik Kollerud.

Yngre mest lysten på ny jobb

36 prosent av de spurte oppgir at de har vurdert å bytte jobb det siste året. Det er en nedgang fra 44 prosent i fjor. Likevel er det kun 22 prosent som faktisk har søkt på nye stillinger det siste året, viser barometeret.

Det er hovedsakelig arbeidstakere under 30 år som svarer at de vurderer å bytte jobb og faktisk har søkt nye stillinger. 34 prosent i denne aldersgruppa oppgir at de har søkt på nye jobber det siste året.

– At det er flest i denne aldersgruppa som faktisk søker på andre jobber, kan henge sammen med at det er mange under 30 år som ikke er fast ansatt. 14 prosent i denne gruppa oppgir å være i et midlertidig arbeidsforhold, sammenlignet med 5 prosent blant dem mellom 30 og 44 år, står det i rapporten.

I tillegg er det mange i den yngste aldersgruppa som befinner seg i en overgangsfase mellom jobb og utdanning.

Ikke lett for de eldste

Det er oftest de mellom 30 og 44 år som svarer at de vurderer å bytte jobb – faktisk svarte nesten halvparten av dem ja på dette. Likevel har bare 28 prosent av dem faktisk søkt nye stillinger det siste året.

– Det kan henge sammen med at dette er personer som har vært i arbeidslivet en stund og ønsker forandring. Det å bytte jobb kan for noen også være en strategi for karriereutvikling, heter det i rapporten.

I aldersgruppen over 60 år er det derimot langt færre som vurderer å skifte jobb eller har søkt på ny jobb. Bare 9 prosent har vurdert jobbskifte, og 3 prosent har søkt jobber blant dem over 60 år.

– Dette henger sannsynligvis sammen med at mange i denne gruppen nærmer seg pensjonsalder.